Roxy Jacenko - goes for a swim at Bondi in Sydney, 1/6/18